پرسش‌های متداول


تاریخ موافقت قطعی رشته های یک بار پذیرشی که مشمول مصوبه مورخ ۲۳/‏۰۹/‏۹۲‬ شورای گسترش می باشند چه تاریخی است ?

در صورتی که مشمول مصوبه یاد شده (موجود در بخش قوانین و مقررات سایت) می باشید تاریخ موافقت قطعی را ۲۳/‏۹/‏۹۲ درج‬ فرمایید..