پرسش‌های متداول


تاریخ موافقت قطعی رشته های یک بار پذیرشی که مشمول مصوبه مورخ ۲۳/‏۰۹/‏۹۲‬ شورای گسترش می باشند چه تاریخی است ?

در صورتی که مشمول مصوبه یاد شده (موجود در بخش قوانین و مقررات سایت) می باشید تاریخ موافقت قطعی را ۲۳/‏۹/‏۹۲ درج‬ فرمایید..

آخرین ویرایش۱۴ آذر ۱۳۹۷

پیش نیازهای لازم برای ارسال درخواست چه مواردی است؟  

پس از درج و تایید اطلاعات موسسه توسط رییس موسسه در سامانه آموزش عالی، اطلاعات مربوط به مصوبات رشته‌های تحصیلی و هیأت علمی موجود باید مورد تأیید وزارت عتف (دفتر گسترش و مرکز نظارت آموزش عالی) قرار گیرد.

آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

فرایند بررسی درخواست رشته در دانشگاههای پیام نور، آزاد اسلامی، فنی و حرفه ای، علمی کاربردی و فرهنگیان چگونه است؟

ا. ارسال درخواست به واحد استانی

۲. بررسی درخواست از سوی واحد استانی و ارسال به سازمان مرکزی

۳. بررسی درخواست تایید شده از سوی سازمان مرکزی در وزارت عتف

آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

فرایند تایید بانک های اطلاعاتی در دانشگاههای پیام نور، آزاد اسلامی، فنی و حرفه ای، علمی کاربردی و فرهنگیان چگونه است؟

۱. بررسی در واحد استانی و در صورت تایید ارجاع به سازمان مرکزی

۲. بررسی در سازمان مرکزی و در صورت تایید ارسال به هیأت نظارت استان مربوط

۳. بررسی در وزارت عتف 

آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

فرایند تایید بانک های اطلاعاتی در موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی به چه صورت است؟

۱. بررسی در دفتر آموزش عالی غیر دولتی در صورت تایید ارجاع به هیأت نظارت استانی

۲. بررسی در هیأت نظارت استان مربوط و در صورت تایید ارسال به وزارت عتف

۳. بررسی در وزارت عتف

آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸