آیین نامه برگزاری دوره های مشترک آموزش عالی با همکاری دانشگاههای خارجی