قطعی شدن رشته های یک بار پذیرش طبق مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۳شورای گسترش آموزش عالی

شورا مقرر نمود: با رشته‌های کاردانی، کارشناسی‌ناپیوسته و کارشناسی که مجوز آنها از سوی شورای گسترش آموزش عالی به صورت یکبارپذیرش برای دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در روزانه، نوبت دوم، پردیس‌های دانشگاهی و آموزش الکترونیکی تا تاریخ ۰۱/‏۰۷/‏۹۲‬ صادر گردیده است، موافقت قطعی به عمل آمد.

تبصره ۱: چنانچه در بررسی‌های بعدی مشخص گردد که رشته یا رشته‌هایی که مجوز پذیرش دانشجو برای آنها به صورت قطعی صادر شده است، شرایط لازم علمی و آموزشی را ندارند، از ادامه پذیرش دانشجو در آن رشته جلوگیری به عمل خواهد آمد.

تبصره ۲: این مصوبه شامل رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه فرهنگیان و رشته‌هایی که پذیرش دانشجو در آنها از طریق آزمون اختصاصی صورت می‌گیرد، نمی‌گردد.
 

_________________________________________________

شورا مقرر نمود: با رشته‌های کارشناسی ارشد که مجوز آنها از سوی شورای گسترش آموزش عالی به صورت یکبارپذیرش برای دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در روزانه، نوبت دوم، پردیس‌های دانشگاهی و آموزش الکترونیکی تا تاریخ ۰۱/‏۰۷/‏۹۲‬ صادر گردیده است، موافقت قطعی به عمل آمد.

تبصره ۱: چنانچه در بررسی‌های بعدی مشخص گردد که رشته یا رشته‌هایی که مجوز پذیرش دانشجو برای آنها به صورت قطعی صادر شده است، شرایط لازم علمی و آموزشی را ندارند، از ادامه پذیرش دانشجو در آن رشته جلوگیری به عمل خواهد آمد.

تبصره ۲: این مصوبه شامل موارد ذیل نمی‌گردد:

  1. رشته‌هایی که پذیرش دانشجو در آنها از طریق آزمون اختصاصی صورت می‌گیرد.
  2. مجوز دوره‌های کارشناسی ارشد پژوهش محور
  3. رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی
  4. دانشگاه جامع علمی کاربردی.

___________________________________________________________

شورا مقرر نمود: با رشته‌های دکتری که مجوز آنها از سوی شورای گسترش آموزش عالی به صورت یکبارپذیرش برای دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در روزانه و نوبت دوم تا تاریخ ۰۱/‏۰۷/‏۹۲‬ صادر گردیده است، موافقت قطعی به عمل آمد.

تبصره ۱: چنانچه در بررسی‌های بعدی مشخص گردد که رشته یا رشته‌هایی که مجوز پذیرش دانشجو برای آنها به صورت قطعی صادر شده است، شرایط لازم علمی و آموزشی را ندارند، از ادامه پذیرش دانشجو در آن رشته جلوگیری به عمل خواهد آمد.

تبصره ۲: این مصوبه شامل موارد ذیل نمی‌گردد:

  1. رشته‌هایی که پذیرش دانشجو در آنها از طریق آزمون اختصاصی صورت می‌گیرد.
  2. مجوز دوره‌های دکتری پژوهش محور
  3. مجوز دوره دکتری در پردیس‌های دانشگاهی
  4. رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی.

 

 

 

 

کلید واژه ها: قطعی یک بار پذیرش