آیین نامه‌ها و فرم‌ها- قوانین و مقررات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
روندنما، نکات مهّم و شاخص های ایجاد رشته محلقوانین و مقررات
«نظام‌نامه آموزش الکترونیکی (۱۴۰۳-۱۴۰۰)» جدیدقوانین و مقررات
آیین نامه برگزاری دوره های مشترک آموزش عالی با همکاری دانشگاههای خارجیقوانین و مقررات
طرح ساماندهی و تقویت موسسات آموزش عالی در حال توسعهقوانین و مقررات
آیین نامه نحوه دریافت شهریه توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیقوانین و مقررات
ابلاغ طرح ساماندهی و تقویت موسسات آموزش عالی در حال توسعهقوانین و مقررات
آیبن نامه تاسیس و ارتقای موسسه های آموزش عالی دولتیقوانین و مقررات
شاخص هیأت علمی مورد نیاز جهت ارائه درخواست ایجاد رشتهقوانین و مقررات
قطعی شدن رشته های یک بار پذیرش طبق مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۳شورای گسترش آموزش عالیقوانین و مقررات
نظام نامه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالیقوانین و مقررات
»فرآیند درخواستصدور موافقت اصولی و قطعی تأسیس واحد اقماری وارتقاءمؤسسه آموزش عالی دولتی«قوانین و مقررات
»فرآیند درخواست تصویب/ بازنگری اساسنامهقوانین و مقررات
فرآیند درخواست برگزاری آزمون اختصاصیقوانین و مقررات
آیین نامه طرح تعاونقوانین و مقررات