نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
عنواندانلود فایل
 
مشخصات افراد پاسخگو برای هماهنگی ورود و خروج و اسکان مدعوین محترم چهل و پنجمین همایش معاونین آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مستقر در دانشگاه لرستان
کارشناسان موسسات غیر دولتی - غیر انتفاعی این دفتر تنها در روز سه شنبه پاسخگوی رئیس موسسه یا نماینده قانونی آن موسسه می باشند
فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی ایجاد شعبه و یا برگزاری دوره های مشترک و... منحصراً با مجوز شورای گسترش آموزش عالی امکان پذیر می باشد
شورای گسترش آموزش عالی در جلسه 855 مورخ 23-9-92 خود با قطعی شدن رشته های یکبار پذیرش در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و موسسات آموزش عالی دولتی - غیر دولتی در مقطع دکتری موافقت قطعی بعمل آورد
چهل و پنجمین همایش معاونین آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور با رویکرد ((ایفای نقش آموزش در راستای تحقق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی))
جدول شماره 2
پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف در پردیسهای دانشگاهی اجرای رشته های دایر در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاههای معتبر دولتی وابسته به وزارت متبوع در پردسهای دانشگاهی مطابق با شیوه نامه تاسیس پردیسهای دانشگاهی
برای مشاهده مصوبات جدید شورای گسترش آموزش عالی در خصوص اساسنامه الگو برای موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی به آدرس سایت معاونت آموزشی: http://www.msrt.ir/sites/Edu/default.aspx مراجعه فرمایید.
بخشنامه - میزان ظرفیت پذیرش دانشجو در کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی توسط شورای گسترش آموزش عالی تعیین می شود
نظام نامه
دفتر آموزش عالی غیر دولتی
نظام نامه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی
مکاتبات موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی از طریق دفتر گسترش آموزش عالی
مفاد نامه شماره 103999-22 مورخ 8-7-92 صرفاً مربوط به دانشگاهها و موسسات غیر دولتی - غیر انتفاعی می باشد
فرمهای شماره1،2،3،4ایجاد رشته دانشگاه های دولتی
فرم های ارزیابی مراکز یاد گیری الکترونیکی
طرج جامع توسعه آموزشی 5 ساله موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی
ضوابط تاسیس رشته های جدید دانشگاه پیام نور در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
شیوه نامه تاسیس پردیس های دانشگاهی
شیوه پذیرش دانشجو در پردیسهای دانشگاهی